CASLファイルのフォルダを変更
authorj8takagi <j8takagi@nifty.com>
Sun, 7 Feb 2010 03:26:39 +0000 (12:26 +0900)
committerj8takagi <j8takagi@nifty.com>
Sun, 7 Feb 2010 03:26:39 +0000 (12:26 +0900)
commit58ee37be62a5e359d0f6eb603cc86b5692f74b90
tree3beadb253f716fd26a745b109f2f622ff1e9f35d
parent85744703060a90c21ee325d3a692f80233bc281f
CASLファイルのフォルダを変更
153 files changed:
as/FUNC/Makefile [deleted file]
as/FUNC/inl.casl [deleted file]
as/casl2lib/abs.casl [moved from as/FUNC/abs.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/abs_call.casl [moved from as/FUNC/abs_call.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/abs_call1.casl [moved from as/FUNC/abs_call1.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/addl32.casl [moved from as/FUNC/addl32.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/count1.casl [moved from as/FUNC/count1.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/count1_call.casl [moved from as/FUNC/count1_call.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/count1_call0.casl [moved from as/FUNC/count1_call0.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/diva1.casl [moved from as/FUNC/diva1.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/divl1.casl [moved from as/FUNC/divl1.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/divl_call.casl [moved from as/FUNC/divl_call.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/divl_call0.casl [moved from as/FUNC/divl_call0.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/divl_call1.casl [moved from as/FUNC/divl_call1.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/inl_call.casl [moved from as/FUNC/inl_call.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/iotest.casl [moved from as/FUNC/iotest.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/minim.casl [moved from as/FUNC/minim.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/minim_call.casl [moved from as/FUNC/minim_call.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/mula0.casl [moved from as/FUNC/mula0.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/mula1.casl [moved from as/FUNC/mula1.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/mula2.casl [moved from as/FUNC/mula2.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/mula_call.casl [moved from as/FUNC/mula_call.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/mula_call0.casl [moved from as/FUNC/mula_call0.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/mula_call1.casl [moved from as/FUNC/mula_call1.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/mula_call2.casl [moved from as/FUNC/mula_call2.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/mula_timestab.casl [moved from as/FUNC/mula_timestab.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/mull0.casl [moved from as/FUNC/mull0.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/mull1.casl [moved from as/FUNC/mull1.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/mull_call.casl [moved from as/FUNC/mull_call.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/mull_call0.casl [moved from as/FUNC/mull_call0.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/mull_call1.casl [moved from as/FUNC/mull_call1.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/mull_timestab.casl [moved from as/FUNC/mull_timestab.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/outa.casl [moved from as/FUNC/outa.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/outa0.casl [moved from as/FUNC/outa0.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/outa_call.casl [moved from as/FUNC/outa_call.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/outa_call1.casl [moved from as/FUNC/outa_call1.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/outa_call2.casl [moved from as/FUNC/outa_call2.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/outa_main.casl [moved from as/FUNC/outa_main.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/outb.casl [moved from as/FUNC/outb.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/outb_call.casl [moved from as/FUNC/outb_call.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/outb_main.casl [moved from as/FUNC/outb_main.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/outd_q15.casl [moved from as/FUNC/outd_q15.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/outd_q15_call.casl [moved from as/FUNC/outd_q15_call.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/outd_q15_call0.casl [moved from as/FUNC/outd_q15_call0.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/outl.casl [moved from as/FUNC/outl.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/outl_call.casl [moved from as/FUNC/outl_call.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/outl_call0.casl [moved from as/FUNC/outl_call0.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/outl_call1.casl [moved from as/FUNC/outl_call1.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/outl_call2.casl [moved from as/FUNC/outl_call2.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/outl_main.casl [moved from as/FUNC/outl_main.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/rev.casl [moved from as/FUNC/rev.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/rev_call.casl [moved from as/FUNC/rev_call.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/sum.casl [moved from as/FUNC/sum.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/sum_10.casl [moved from as/FUNC/sum_10.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/sum_10_2.casl [moved from as/FUNC/sum_10_2.casl with 100% similarity]
as/casl2lib/sum_call.casl [moved from as/FUNC/sum_call.casl with 100% similarity]
as/cmd/ADDA/adda0_0.casl [moved from as/CMD/ADDA/adda0_0.casl with 100% similarity]
as/cmd/ADDA/adda0_ov0.casl [moved from as/CMD/ADDA/adda0_ov0.casl with 100% similarity]
as/cmd/ADDA/adda0_ov1.casl [moved from as/CMD/ADDA/adda0_ov1.casl with 100% similarity]
as/cmd/ADDA/adda0_s0.casl [moved from as/CMD/ADDA/adda0_s0.casl with 100% similarity]
as/cmd/ADDA/adda0_s1.casl [moved from as/CMD/ADDA/adda0_s1.casl with 100% similarity]
as/cmd/ADDA/adda1_0.casl [moved from as/CMD/ADDA/adda1_0.casl with 100% similarity]
as/cmd/ADDA/adda1_ov0.casl [moved from as/CMD/ADDA/adda1_ov0.casl with 100% similarity]
as/cmd/ADDA/adda1_ov1.casl [moved from as/CMD/ADDA/adda1_ov1.casl with 100% similarity]
as/cmd/ADDA/adda1_s0.casl [moved from as/CMD/ADDA/adda1_s0.casl with 100% similarity]
as/cmd/ADDA/adda1_s1.casl [moved from as/CMD/ADDA/adda1_s1.casl with 100% similarity]
as/cmd/ADDL/addl.casl [moved from as/CMD/ADDL/addl.casl with 100% similarity]
as/cmd/ADDL/addl0.casl [moved from as/CMD/ADDL/addl0.casl with 100% similarity]
as/cmd/ADDL/addl0_ov0.casl [moved from as/CMD/ADDL/addl0_ov0.casl with 100% similarity]
as/cmd/ADDL/addl0_ov1.casl [moved from as/CMD/ADDL/addl0_ov1.casl with 100% similarity]
as/cmd/ADDL/addl0_s0.casl [moved from as/CMD/ADDL/addl0_s0.casl with 100% similarity]
as/cmd/ADDL/addl1_ov0.casl [moved from as/CMD/ADDL/addl1_ov0.casl with 100% similarity]
as/cmd/ADDL/addl1_ov1.casl [moved from as/CMD/ADDL/addl1_ov1.casl with 100% similarity]
as/cmd/ADDL/addl1_s0.casl [moved from as/CMD/ADDL/addl1_s0.casl with 100% similarity]
as/cmd/AND/and0.casl [moved from as/CMD/AND/and0.casl with 100% similarity]
as/cmd/AND/and1.casl [moved from as/CMD/AND/and1.casl with 100% similarity]
as/cmd/CALL/call0.casl [moved from as/CMD/CALL/call0.casl with 100% similarity]
as/cmd/CALL/call1.casl [moved from as/CMD/CALL/call1.casl with 100% similarity]
as/cmd/CALL/call2.casl [moved from as/CMD/CALL/call2.casl with 100% similarity]
as/cmd/CPA/cpa1.casl [moved from as/CMD/CPA/cpa1.casl with 100% similarity]
as/cmd/CPL/cpl1.casl [moved from as/CMD/CPL/cpl1.casl with 100% similarity]
as/cmd/CPL/cpl2.casl [moved from as/CMD/CPL/cpl2.casl with 100% similarity]
as/cmd/CPL/cpl3.casl [moved from as/CMD/CPL/cpl3.casl with 100% similarity]
as/cmd/DC/dc_overflow.casl [moved from as/CMD/DC/dc_overflow.casl with 100% similarity]
as/cmd/DC/dc_spc.casl [moved from as/CMD/DC/dc_spc.casl with 100% similarity]
as/cmd/DS/ds_0.casl [moved from as/CMD/DS/ds_0.casl with 100% similarity]
as/cmd/LAD/lad0.casl [moved from as/CMD/LAD/lad0.casl with 100% similarity]
as/cmd/LAD/lad1.casl [moved from as/CMD/LAD/lad1.casl with 100% similarity]
as/cmd/LAD/lad2.casl [moved from as/CMD/LAD/lad2.casl with 100% similarity]
as/cmd/LAD/lad3.casl [moved from as/CMD/LAD/lad3.casl with 100% similarity]
as/cmd/LAD/lad4.casl [moved from as/CMD/LAD/lad4.casl with 100% similarity]
as/cmd/LD/ld0.casl [moved from as/CMD/LD/ld0.casl with 100% similarity]
as/cmd/LD/ld1.casl [moved from as/CMD/LD/ld1.casl with 100% similarity]
as/cmd/LD/ld2.casl [moved from as/CMD/LD/ld2.casl with 100% similarity]
as/cmd/LD/ld3.casl [moved from as/CMD/LD/ld3.casl with 100% similarity]
as/cmd/LD/ld4.casl [moved from as/CMD/LD/ld4.casl with 100% similarity]
as/cmd/LD/ld5.casl [moved from as/CMD/LD/ld5.casl with 100% similarity]
as/cmd/LD/ld_loop.casl [moved from as/CMD/LD/ld_loop.casl with 100% similarity]
as/cmd/NOP/nop.casl [moved from as/CMD/NOP/nop.casl with 100% similarity]
as/cmd/OUT/out0.casl [moved from as/CMD/OUT/out0.casl with 100% similarity]
as/cmd/OUT/out1.casl [moved from as/CMD/OUT/out1.casl with 100% similarity]
as/cmd/PUSH/pushpop.casl [moved from as/CMD/PUSH/pushpop.casl with 100% similarity]
as/cmd/SLA/sla2.casl [moved from as/CMD/SLA/sla2.casl with 100% similarity]
as/cmd/SLA/sla3.casl [moved from as/CMD/SLA/sla3.casl with 100% similarity]
as/cmd/SLA/sll2.casl [moved from as/CMD/SLA/sll2.casl with 100% similarity]
as/cmd/SLA/sll3.casl [moved from as/CMD/SLA/sll3.casl with 100% similarity]
as/cmd/SRA/sra2.casl [moved from as/CMD/SRA/sra2.casl with 100% similarity]
as/cmd/SRA/sra3.casl [moved from as/CMD/SRA/sra3.casl with 100% similarity]
as/cmd/SRA/sra4.casl [moved from as/CMD/SRA/sra4.casl with 100% similarity]
as/cmd/ST/st0.casl [moved from as/CMD/ST/st0.casl with 100% similarity]
as/cmd/ST/st1.casl [moved from as/CMD/ST/st1.casl with 100% similarity]
as/cmd/SVC/svc2.casl [moved from as/CMD/SVC/svc2.casl with 100% similarity]
as/cmd/XOR/literal_spc.casl [moved from as/CMD/XOR/literal_spc.casl with 100% similarity]
as/cmd/XOR/xor0.casl [moved from as/CMD/XOR/xor0.casl with 100% similarity]
as/cmd/XOR/xor1.casl [moved from as/CMD/XOR/xor1.casl with 100% similarity]
as/cmd/XOR/xor3.casl [moved from as/CMD/XOR/xor3.casl with 100% similarity]
as/cmd/XOR/xor4.casl [moved from as/CMD/XOR/xor4.casl with 100% similarity]
as/cmd/XOR/xor5.casl [moved from as/CMD/XOR/xor5.casl with 100% similarity]
as/cmd/literalstr.casl [moved from as/CMD/literalstr.casl with 100% similarity]
as/err/cmd_err0.casl [moved from as/ERR/cmd_err0.casl with 100% similarity]
as/err/cmd_err1.casl [moved from as/ERR/cmd_err1.casl with 100% similarity]
as/err/ds_err.casl [moved from as/ERR/ds_err.casl with 100% similarity]
as/err/labeldup_err.casl [moved from as/ERR/labeldup_err.casl with 100% similarity]
as/err/literalstr_err.casl [moved from as/ERR/literalstr_err.casl with 100% similarity]
as/err/opdspc_err.casl [moved from as/ERR/opdspc_err.casl with 100% similarity]
as/err/quoteend_err.casl [moved from as/ERR/quoteend_err.casl with 100% similarity]
as/fe_tests/2008_04/Q09/token.casl [moved from as/FE_TESTS/2008_04/Q09/token.casl with 100% similarity]
as/fe_tests/2008_04/Q09/token_call.casl [moved from as/FE_TESTS/2008_04/Q09/token_call.casl with 100% similarity]
as/fe_tests/2008_10/Q09/ptn1.casl [moved from as/FE_TESTS/2008_10/Q09/ptn1.casl with 100% similarity]
as/fe_tests/2008_10/Q09/ptn1_call.casl [moved from as/FE_TESTS/2008_10/Q09/ptn1_call.casl with 100% similarity]
as/fe_tests/2008_10/Q09/ptn2.casl [moved from as/FE_TESTS/2008_10/Q09/ptn2.casl with 100% similarity]
as/fe_tests/2008_10/Q09/ptn2_call.casl [moved from as/FE_TESTS/2008_10/Q09/ptn2_call.casl with 100% similarity]
as/fe_tests/2008_10/Q09/ptn3.casl [moved from as/FE_TESTS/2008_10/Q09/ptn3.casl with 100% similarity]
as/fe_tests/2008_10/Q09/ptn3_call.casl [moved from as/FE_TESTS/2008_10/Q09/ptn3_call.casl with 100% similarity]
as/fe_tests/2008_10/Q09/ptn4.casl [moved from as/FE_TESTS/2008_10/Q09/ptn4.casl with 100% similarity]
as/fe_tests/2008_10/Q09/ptn4_call.casl [moved from as/FE_TESTS/2008_10/Q09/ptn4_call.casl with 100% similarity]
as/fe_tests/2008_10/Q13/summary.casl [moved from as/FE_TESTS/2008_10/Q13/summary.casl with 100% similarity]
as/fe_tests/2008_10/Q13/summary_call.casl [moved from as/FE_TESTS/2008_10/Q13/summary_call.casl with 100% similarity]
as/fe_tests/2009_04/Q12/muls.casl [moved from as/FE_TESTS/2009_04/Q12/muls.casl with 100% similarity]
as/fe_tests/2009_04/Q12/muls2.casl [moved from as/FE_TESTS/2009_04/Q12/muls2.casl with 100% similarity]
as/fe_tests/2009_04/Q12/muls2_call.casl [moved from as/FE_TESTS/2009_04/Q12/muls2_call.casl with 100% similarity]
as/fe_tests/2009_04/Q12/muls_call.casl [moved from as/FE_TESTS/2009_04/Q12/muls_call.casl with 100% similarity]
as/fe_tests/2009_10/Q12/outb.casl [moved from as/FE_TESTS/2009_10/Q12/outb.casl with 100% similarity]
as/fe_tests/2009_10/Q12/replace.casl [moved from as/FE_TESTS/2009_10/Q12/replace.casl with 100% similarity]
as/fe_tests/2009_10/Q12/replace_call.casl [moved from as/FE_TESTS/2009_10/Q12/replace_call.casl with 100% similarity]
as/misc/cnt60.casl [moved from as/FUNC/cnt60.casl with 100% similarity]
as/misc/divl0.casl [moved from as/FUNC/divl0.casl with 100% similarity]
as/misc/fib.casl [moved from as/FUNC/fib.casl with 100% similarity]
as/misc/fib_outl.casl [moved from as/FUNC/fib_outl.casl with 100% similarity]
as/misc/hanoi.casl [moved from as/FUNC/hanoi.casl with 100% similarity]
as/yakuwa/README.txt [moved from as/YAKUWA/README.txt with 100% similarity]
as/yakuwa/binout.casl [moved from as/YAKUWA/binout.casl with 100% similarity]
as/yakuwa/floatedit.casl [moved from as/YAKUWA/floatedit.casl with 100% similarity]