「make check」でのテストが、コマンド更新時だけに実行されるよう修正
[YACASL2.git] / TODO
2009-12-02 j8takagiYACAL2: CASL2処理系
2009-11-29 j8takagiYACAL2: CASL2処理系