YACASL2.git
2010-01-26 j8takagigetlabel関数の引数を変更
2010-01-25 j8takagi「make check」「make clean」の修正
2010-01-25 j8takagiソースコード表示時の行数表示形式を調整
2010-01-25 j8takagiオプション指定時の動作を検証
2010-01-25 j8takagi「make check」でのテストが、コマンド更新時だけに実行されるよう修正
2010-01-25 j8takagiラベル表にプログラム名(prog)を追加
2010-01-23 j8takagigitの設定を変更
2010-01-22 j8takagihash.cの分離独立とソースコードの草取り
2010-01-21 j8takagidumpwordコマンドを追加
2010-01-21 j8takagi引数の変更
2010-01-21 j8takagiアセンブラファイルとテストの整理
2009-12-07 j8takagiクロック周波数の定義を追加
2009-12-07 j8takagi-32768〜32767の数値を出力するアセンブラプログラムouti.caslを修正し、テストを追加
2009-12-02 j8takagiMerge branch 'master' of /home/dav/yacasl2
2009-12-02 j8takagi無視ファイル追加
2009-12-02 j8takagiYACAL2: CASL2処理系
2009-11-29 j8takagiYACAL2: CASL2処理系