make valgrind対応のため、テストを更新
[YACASL2.git] / VERSION
1 v0.5p7
2