566355dc2fc74c79fbc5a1696a58652c47ed0966
[YACASL2.git] / VERSION
1 v0.5p17