make cmetricsを、BSD sedでも正常に出力するように修正
[YACASL2.git] / VERSION
1 v0.2p40