CASL2コードで、ローカル以外のラベルを使わないように修正
[YACASL2.git] / as / FUNC / outb.casl
1 ;;; GR1に格納された値を、2進数値として表示
2 OUTB    START
3         RPUSH
4         LAD     GR2,2           ; GR2に2進数の「2」を格納。
5         LAD     GR0,0           ; GR0 <- 0
6         XOR     GR4,GR4         ; 2進数値の長さ
7         AND     GR1,GR1         ; GR1をテスト
8         JZE     ZERO            ; GR1が0の場合、ZEROにジャンプ
9 STI     CPL     GR1,GR2         ; ループ先頭。(GR1 < GR2)の場合は、ループ脱出
10         JMI     STLST           ; ↓
11         CALL    ODIVL           ; GR1とGR2の、商をGR0、剰余をGR3に格納
12         LD      GR1,GR3         ; GR1にGR3をコピー
13         LD      GR1,NCHAR,GR1   ; GR1を文字に変換
14         ST      GR1,STR,GR4     ; (STR + GR4) <- GR1
15         LAD     GR4,1,GR4       ; GR4 <- GR4 + 1
16         LD      GR1,GR0         ; GR0をGR1にコピー
17         JUMP    STI             ; ループ終端
18 STLST   LD      GR1,NCHAR,GR1   ; GR1を文字に変換
19         ST      GR1,STR,GR4     ; (STR + GR4) <- GR1
20         LAD     GR4,1,GR4       ; GR4 <- GR4 + 1
21         JUMP    EMB             ; EMBにジャンプ
22 ZERO    LD      GR1,NCHAR       ; 「0」をSTR領域に格納
23         ST      GR1,STR,GR4     ; ↓ (STR + GR4) <- GR1
24         LAD     GR4,1,GR4       ; ↓ GR4 <- GR4 + 1
25 EMB     LD      GR1,NCHAR       ; GR1 <- '0'
26 EMLOOP  CPA     GR4,DIG         ; ループ先頭。(GR4 = DIG)の場合は、ループ脱出
27         JZE     PRT             ; ↓
28         ST      GR1,STR,GR4     ; ↓ (STR + GR4) <- GR1
29         LAD     GR4,1,GR4       ; ↓ GR4 <- GR4 + 1
30         JUMP    EMLOOP          ; ループ終端
31 PRT     ST      GR4,LEN         ; LEN <- GR4
32         LD      GR2,LEN         ; GR2にLENの値を格納
33         LAD     GR1,STR         ; GR1に文字列のアドレスを格納
34         CALL    REV             ; 文字列を逆順に並べ替え
35         OUT     STR,LEN         ; 文字列を出力
36         RPOP
37         RET
38 STR     DS      17
39 LEN     DS      1
40 NCHAR   DC      '0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'
41 DIG     DC      16
42         END
43 ;;; GR1の値とGR2の値の、商をGR0、剰余をGR3に格納する
44 ;;; 0〜65535の範囲の数値を扱う
45 ODIVL   START
46         PUSH    0,GR1
47         PUSH    0,GR2
48         PUSH    0,GR4
49         AND     GR2,GR2         ; GR2が0の場合、ODFINへジャンプ
50         JZE     ODFIN           ; ↓
51         ST      GR2,ODY         ; ODYにGR2の初期値を保存
52         LAD     GR0,0           ; GR0の初期化
53         LAD     GR3,0           ; GR3の初期化
54         LAD     GR4,1           ; GR4の初期化。対象ビットを表す
55 ODSL    CPL     GR2,GR1         ; ループ先頭。(GR2 > GR1)の場合、ODLOOPへループ脱出
56         JPL     ODLOOP          ; ↓
57         SLL     GR4,1           ; GR4を1回左シフト
58         SLL     GR2,1           ; GR2を1回左シフト
59         JOV     ODYOV           ; オーバーフローの場合は、ODYOVにジャンプ
60         JUMP    ODSL            ; ループ終端
61 ODYOV   SRL     GR2,1
62         LAD     GR2,#8000,GR2
63         SRL     GR4,1
64         JUMP    ODLPIN
65 ODLOOP  SRL     GR4,1           ; ループ先頭。GR4を1回右シフト
66         JZE     ODFIN           ; (GR4 = 0)の場合、ループ脱出
67         SRL     GR2,1           ; GR2を1回右シフト
68         CPL     GR1,ODY         ; (GR1 < ODY)の場合、ループ脱出
69         JMI     ODFIN           ; ↓
70         CPL     GR1,GR2         ; (GR1 < GR2)の場合、ループ先頭へジャンプ
71         JMI     ODLOOP          ; ↓
72 ODLPIN  SUBL    GR1,GR2         ; GR1 <- GR1 - GR2
73         ADDL    GR0,GR4         ; GR0 <- GR0 + GR4
74         JUMP    ODLOOP          ; ループ終端
75 ODFIN   LD      GR3,GR1
76         POP     GR4
77         POP     GR2
78         POP     GR1
79         RET
80 ODY     DS      1
81         END
82 ;; アドレスがGR1、長さがGR2の文字列を逆順に並べ替える
83 ;; 例: 12345 -> 54321、54321- -> -12345
84 REV     START
85         RPUSH
86         LAD     GR3,0           ; GR3の初期化
87 RPU     CPL     GR3,GR2         ; ループ先頭。(GR3 = GR2)の場合、ループ脱出
88         JZE     RNEXT           ; ↓
89         LD      GR4,GR1         ; GR4にGR1の値をコピー
90         ADDL    GR4,GR3         ; GR4 <- GR4 + GR3
91         LD      GR5,0,GR4       ; GR5にアドレスGR4の値を格納
92         PUSH    0,GR5           ; GR5をプッシュ
93         LAD     GR3,1,GR3       ; GR3 <- GR3 + 1
94         JUMP    RPU             ; ループ終端
95 RNEXT   LAD     GR3,0           ; GR3の初期化
96 RPO     CPL     GR3,GR2         ; ループ先頭。(GR3 = GR2)の場合、ループ脱出
97         JZE     RFIN            ; ↓
98         POP     GR5             ; GR5にポップ
99         LD      GR4,GR1         ; GR4にGR1の値をコピー
100         ADDL    GR4,GR3         ; GR4 <- GR4 + GR3
101         ST      GR5,0,GR4       ; アドレスGR4にGR5の値を格納
102         LAD     GR3,1,GR3       ; GR3 <- GR3 + 1
103         JUMP    RPO             ; ループ終端
104 RFIN    RPOP
105         RET
106         END