logcat.git
2013-07-21 j8takagi全般を修正 master
2012-10-15 j8takagiインストール自動化のため、Makefile追加
2012-10-15 j8takagiログ表示用ユーティリティ